Home >

Lid Raad van Toezicht  - auditcommissie

HONB01221
Nieuw

Stichting Timon

Timon is een bevlogen organisatie met een eigen benadering van de zorg. Inzet van vrijwilligers is vanaf het eerste uur verweven in haar zorgvisie. Al meer dan 35 jaar richt Timon zich op zorg voor gezinnen, jongeren en jongvolwassenen van 0 t/m 23 jaar. Timon helpt bij problemen met opvoeden en opgroeien. Kinderen, jongeren en hun gezin komen dichterbij hoop, herstel en perspectief. Timon werkt in een groot deel van Nederland.

Timon werkt vanuit een christelijke motivatie en inspiratie, waarbij iedere jongere of ouder, ongeacht (culturele) achtergrond en levensovertuiging, een beroep kan doen op Timon. Daarbij is aandacht voor diversiteit. Bij Timon werken ruim 650 mensen vanuit hun professionele expertise en betrokkenheid maar ook vanuit hun persoonlijke levensovertuiging overtuiging en bewogenheid met de ander. Timon innoveert en groeit. Er wordt gedacht in kansen èn er wordt graag een extra stapje gezet.

Timon zoekt

Je bent in staat om een organisatie in haar context te begrijpen vanuit een financieel perspectief (door je ervaring als financial). Je doorgrondt details, maar verliest je er niet in. Je kan op hoofdlijnen identificeren waar de belangrijkste uitdagingen, risico’s en kansen liggen voor de organisatie. Je bent op die wijze in staat om een volwaardige gesprekspartner te zijn van de Raad van Bestuur en in het bijzonder de Bestuurder met financiële portefeuille, maar ook voor de overige leden van de Raad van Toezicht. Je bent in staat om jouw eigen brede algemene ervaring én je inhoudelijke (financiële en economische) expertise op het juiste niveau in te zetten ten dienste van de organisatie en haar continuïteit. Idealiter weet je dit – vanuit ervaring – te vertalen naar de complexe context van jeugdzorg. Ook deel je de bezieling voor kwetsbare jeugd en jongeren die Timon kenmerkt.

Timon zoekt voor haar Raad van Toezicht iemand die: 

 • de Raad van Bestuur met raad ter zijde kan staan en als klankbord kan fungeren

 • kan meedenken met inbreng van de Raad van Bestuur en collega-toezichthouders en ook zelf onderwerpen en invalshoeken ter tafel brengen

 • belang hecht aan good governance en ook de scheiding van de rollen goed in beeld heeft (toezicht vs. bestuur)  

 • snel informatie tot zich kan nemen en op hoofdlijnen kunnen meedenken 

 • het vermogen heeft om complexe strategische vraagstukken snel en juist te analyseren en zich hierover een oordeel kunnen vormen

 • besluitvaardig is en de verantwoordelijkheid kan en wil nemen voor genomen besluiten

 • op wil treden als ambassadeur van Timon en de zorg die door de organisatie wordt geleverd

De ideale kandidaat voor de rol lid Auditcommissie heeft ervaring als financial in brede zin (bijv. op het gebied van planning & control, accounting, reporting, auditing, etc.) ondersteund met passend opleidingsniveau (RA, RC). Zij is daarnaast gewend om hoofdlijnen in financiële processen en verslaglegging te herkennen en waar nodig details te doorgronden.

Van kandidaten verwachten wij dat zij:

 • overtuigd en meelevend christen zijn (en de grondslag van Timon onderschrijven) 

 • vanuit deze identiteit overwegingen en besluiten nemen 

 • affiniteit hebben met de doelstelling en de zorgfunctie van Timon 

 • beschikken over het vermogen tot zelfreflectie en anderen ontmoeten in hun reflectie 

 • onafhankelijk en integer kunnen opereren (geen belangenverstrengeling) 

 • gericht zijn op samenwerking en de instandhouding van een open en constructief klimaat 

 • beschikken over uitstekende communicatieve vaardigheden 

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Timon bestaat uit op dit moment uit zes professionele en betrokken leden. Per 2023 wordt de grootte van de Raad van Toezicht teruggebracht naar vijf leden. Ieder brengt expertise in bij het vervullen van de gezamenlijke opgave als toezichthoudend orgaan. De samenwerking tussen de leden van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur is essentieel voor de continuïteit en de ontwikkeling van de organisatie en het toezicht daarop. Daarbij hebben beide gremia hun eigen rol en verantwoordelijkheden, maar zijn ze gezamenlijk verantwoordelijk voor het geheel. Stichting Timon bevindt zich in een dynamische sector en zal naar verwachting in de komende jaren met de nodige uitdagingen te maken hebben. Daarnaast wordt de koers en strategie van Timon herijkt hetgeen resulteert in een nieuw meerjarenbeleidsplan. De bekostigings- en aanbestedingssystematiek binnen de zorgsector zal de komende jaren de nodige vraagstukken opleveren en impact hebben op Timon. Tot slot zullen we komende jaren nog steeds te maken hebben met krapte op de arbeidsmarkt in de zorg. Deze vraagstukken vragen expertise en aandacht van Timon's Raad van Toezicht.

Vergaderingen, vergoeding & solliciteren

Naast de reguliere vergadering van de Raad van Toezicht zijn er met regelmaat overleggen met stakeholders, themabijeenkomsten en studiedagen. De benoemingsperiode is vier jaar, met een mogelijke herbenoeming. Voor de uitoefening van deze rol ontvang je een vergoeding binnen WNT-normen en NVTZ-advies. 

Vanwege de samenstelling van de Raad gaat de nadrukkelijke voorkeur uit naar vrouwelijke kandidaten.

Voor meer informatie over Timon en haar organisatie zie de website www.timon.nl. De jaarrekening voor 2020 en een kernachtige terugblik op 2020 alsmede het jaarplan 2021 vindt u hier.

Voor informatie over de rol kunt u contact opnemen met Jan Visser van Hoek Consultants: janvisser@hoekconsultants.nl (0317 – 74 40 50). Solliciteren kan via de website van Hoek Consultants.  

Publicatie datum

26.04.2022

Job Search Agent
Maak een Job Search Agent en ontvang nieuwe vacatures per e-mail.
Contact
Keesomstraat 40
6716 AB Ede

Telefoon: 0317-74 40 50
Email: info@hoekconsultants.nl

Volg ons

© Copyright 2022 Hoek Consultants B.V. Disclaimer Contactgegevens Sitemap Privacy
OTYS Recruiting Technology
Hoek Consultants B.V. gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close