Home >

Dorcas - Lid RvT - portefeuille ontwikkelingssamenwerking en noodhulp

HOJW01146
Nieuw

Dorcas

In hun eigen woorden omschrijft Dorcas zichzelf als volgt:

Wij zijn Dorcas. Wij verlangen ernaar dat mensen en gemeenschappen tot hun recht komen en bloeien. Wij zien armoede, uitsluiting en crisis, en de mensonwaardige gevolgen daarvan. Daar leggen wij ons niet bij neer. Wij werken samen met ruim 10.000 vrijwilligers aan blijvende verandering in het leven van mensen in nood. Zo volgen wij Jezus Christus na.

Wij kiezen niet per se gebaande wegen, maar tonen ondernemerschap. Wij werken zo veel mogelijk samen met iedereen die zich in onze missie herkent. In de 40 jaar die wij bestaan, zijn we uitgegroeid tot een professionele internationale hulp- en ontwikkelingsorganisatie die op jaarbasis meer dan een miljoen mensen ondersteunt met stappen die leiden tot blijvende verandering. Dorcas heeft ongeveer 450 medewerkers in 14 landen, waarvan circa 90 medewerkers werkzaam zijn op of vanuit het internationale kantoor in Almere. Daarnaast kan Dorcas rekenen op vele duizenden vrijwilligers op allerlei terrein.

Dorcas werkt in Afrika, Midden-Oosten en Oost-Europa met de meest kwetsbare mensen, ongeacht ras, religie, geslacht of politieke overtuiging.”

De Raad van Toezicht

De principes van good governance zijn voor Dorcas belangrijk. De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur (RvB) en Raad van Toezicht (RvT) zijn strikt van elkaar gescheiden. De RvB is verantwoordelijk voor strategie, beleid en de uitvoering daarvan, naast de operationele gang van zaken van de organisatie, de RvT houdt hier toezicht op en houdt ook de realisatie en de opdracht – stem en steun geven aan mensen in nood - in het oog. Daarnaast vervult de RvT de werkgeversrol naar de RvB-leden en treedt zij op als klankbord/adviseur van de RvB. Binnen het geldend toezichtkader is voorafgaande toestemming van de RvT voor bepaalde, in de statuten vermelde, bestuursbesluiten noodzakelijk.

De RvT is een collegiaal functionerend team. Op besluiten van de RvT zijn leden, ongeacht de interne gedachtewisseling daaraan voorafgaand, collectief en individueel aanspreekbaar. Transparantie, vertrouwen en een positief kritische opstelling zijn belangrijk. Leden van de RvT dienen, met behoud van hun eigenheid, met diversiteit uit de voeten te kunnen. Diversiteit ten aanzien van karakter, kerkelijke of maatschappelijke achtergrond.

De RvT bestaat uit vijf leden. De raad streeft naar een evenwichtige samenstelling op het gebied van deskundigheid, competenties, leeftijd, geslacht en kerkelijke achtergrond. De voor de RvT noodzakelijke deskundigheid is vastgelegd in een deskundigheidsprofiel.

De RvT vergadert minimaal 4 keer per jaar in het bijzijn van de RvB. Daarnaast komt de RvT ten minste één keer per jaar zonder de RvB bij elkaar, om het eigen functioneren en het functioneren van de RvB te evalueren. De RvT bespreekt tijdens de jaarlijkse heidag met het MT van Dorcas strategische vraagstukken. De RvT kent twee commissies; de auditcommissie (AC) en de remuneratiecommissie (RC). In de regel vinden de alle vergaderingen in Almere plaats.

Dorcas zoekt

Voor alle leden van de RvT gelden vereisten op het gebied van competenties, maatschappelijke binding, achtergrond en deskundigheid. Daarnaast gelden een aantal specifieke vereisten om zo een aanvullend team te vormen met een breed spectrum aan competenties en achtergronden.

Algemene vereisten

Persoonlijke drijfveren:

Overtuigd christen, kerkelijk betrokken, positief-kritische instelling, integer, analytisch, strategisch, onafhankelijk, besluitvaardig, samenwerkend en in staat om met verschillende belangen om te gaan.

Maatschappelijke binding en achtergrond:

 • Bezieling voor noodhulp en ontwikkelingssamenwerking;
 • Onderschrijven en uitdragen van de christelijke identiteit van Dorcas;
 • Brede maatschappelijke belangstelling;
 • Aantoonbare betrokkenheid met christelijke ontwikkelingssamenwerking en noodhulp;
 • Bekend zijn met de beginselen van good governance.

Deskundigheidsvereisten:

 • Academisch werk- en denkniveau;
 • Deskundigheid hebben op ten minste twee van de expertisegebieden:
  • Governance
  • Financiën / ICT
  • HRM
  • Communicatie en Fondsenwerving
  • Ontwikkelingssamenwerking en noodhulp
  • Identiteit
  • Vrijwilligerswerk

Specifieke vereisten portefeuille ontwikkelingssamenwerking en noodhulp:

 • Kennis van de beleidsmatige aspecten van ontwikkelingssamenwerking, noodhulp en wederopbouw.
 • Kunnen overzien van de ontwikkelingen in het werkveld van Dorcas en dit weten te vertalen naar strategie. Inzicht hebben in ontwikkelingen in de sector.
 • Professionele helicopterview: kunnen schakelen tussen verschillende deelgebieden en verbanden leggen tussen de verschillende onderdelen (landenkantoren, internationaal kantoor en vrijwilligersactiviteiten) van Dorcas.
 • Ervaring met besturen van een organisatie: zowel de strategisch/ tactische kant en de operationele gang van zaken als het werken met stakeholders.
 • Toegang tot relevante netwerken en het vermogen om dit in te zetten op een wijze passend bij een toezichthouder.
 • Bij voorkeur kennis van de specifieke mogelijkheden en uitdagingen van vrijwilligersorganisaties.

Persoonlijke eigenschappen

 • We zoeken iemand die in staat is met verschillende perspectieven en achtergronden om te gaan en in verschillende omgevingen tot zijn/haar recht komt.
 • We zoeken iemand met eigen inzichten en deskundigheid die deze kan inbrengen en verdedigen maar ook via dialoog open staat voor andere inzichten en op zoek gaat naar synergie.
 • Gezien de huidige samenstelling van RvT gaat bij gelijke geschiktheid de voorkeur uit naar een vrouw.

Beschikbaarheid, Vergoeding & Contact

RvT leden worden geacht over voldoende tijd te beschikken om de vergaderingen bij te wonen en deze te kunnen voorbereiden. Daarnaast wordt van RvT leden verwacht dat zij incidenteel beschikbaar zijn voor bijzondere activiteiten. Leden van de RvT ontvangen geen bezoldiging. Wel kunnen zij gebruik maken van een vergoeding voor gemaakte onkosten.

Contact

Voor meer informatie over Dorcas en haar organisatie zie de website van Dorcas www.dorcas.nl . Voor inhoudelijke informatie over de rol kunt u contact opnemen met Jan Visser en Jenneke Welmers van Hoek Consultants: janvisser@hoekconsultants.nl (06 – 22 55 82 52) en jennekewelmers@hoekconsultants.nl (06 – 20 24 72 65). Solliciteren kan via de website van Hoek Consultants.

Locatie

Almere

Publicatie datum

08.09.2021

Job Search Agent
Maak een Job Search Agent en ontvang nieuwe vacatures per e-mail.
Vacatures
inVertrouwelijk
inRegio Zuidoost
inMidden-Nederland
inVertrouwelijk
alle vacatures
Alle vacatures
Contact
Keesomstraat 40
6716 AB Ede

Telefoon: 0317-74 40 50
Email: info@hoekconsultants.nl

Volg ons

© Copyright 2023 Hoek Consultants B.V. Disclaimer Contactgegevens Sitemap Privacy
OTYS Recruiting Technology
Hoek Consultants B.V. gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close