Terug naar overzicht

Lid Raad van Toezicht

De Protestantse Theologische Universiteit

De Protestantse Theologische Universiteit (PThU) is een levensbeschouwelijke universiteit voor theologie. Verbonden met de Protestantse Kerk in Nederland onderzoekt zij de bijdrage van Schrift, christelijke tradities en geloofspraktijken aan het vinden van zin, gerechtigheid en heil. De PThU staat voor gedegen en relevant theologisch onderwijs en onderzoek naar ontwikkelingen in geloof, kerk en wereldchristendom. Zij doet haar werk vanuit een sterke verbondenheid met de kerk en een fascinatie voor wat geloof met mensen doet. De PThU verzorgt onder meer de ambtsopleidingen tot predikant en predikant-geestelijk verzorger in de Protestantse Kerk in Nederland alsmede de nascholing van predikanten en kerkelijk werkers.

De PThU is een zelfstandige universiteit. De PThU heeft alle faciliteiten van een universiteit en voldoet aan dezelfde verplichtingen op het gebied van onderwijs- en onderzoekskwaliteit, financiën etc. De PThU is op dit moment gevestigd in Amsterdam en in Groningen en werkt samen (levensbeschouwelijke) universiteiten. De PThU zal in 2024 vanuit Amsterdam en Groningen verhuizen naar een nieuwe locatie in Utrecht.

De PThU heeft bijna 300 studenten, ongeveer 80 medewerkers en een begroting van € 11 miljoen. Zowel het onderwijs als het onderzoek is van uitstekend niveau. De PThU telt negen hoogleraren en een aantal bijzonder hoogleraren. De PThU is op theologisch gebied toonaangevend in Nederland.

Voor meer informatie: zie het Instellingplan 2021-2026

Inrichting en governance van de organisatie
De PThU wordt aangestuurd door het College van Bestuur (CvB), bestaande uit een bestuursvoorzitter en een rector. Het CvB is eindverantwoordelijk voor bestuur en beheer van de universiteit. De rector heeft het onderwijs en onderzoek en de daarmee verbonden interne en externe representatie in portefeuille. De bestuursvoorzitter heeft de niet-academische externe betrekkingen, het Kenniscentrum Theologie en de bedrijfsvoering in portefeuille.

Een Raad van Advies is klankbord voor het CvB en representeert daarbij de maatschappelijke en kerkelijke context waarbinnen de PThU opereert.

Het centrale medezeggenschapsorgaan is de Universiteitsraad. De PThU streeft ernaar om de interactie tussen bestuur en medezeggenschap op moderne wijze gestalte te geven.

Een Raad van Toezicht (RvT) ziet er op toe dat het CvB bij de uitoefening van zijn taken en bevoegdheden de verplichtingen nakomt die voor de universiteit van toepassing zijn op grond van wettelijke en kerkordelijke regelingen.

Raad van Toezicht

De RvT heeft tot taak de belangen te verzorgen van de opleiding en vorming van de predikanten, voor zover dit niet aan anderen is opgedragen en is – onder verantwoordelijkheid van en in verantwoording aan de Generale Synode – belast met het toezicht op het bestuur van de PThU. De RvT wordt benoemd door de Generale Synode. Benoeming geschiedt voor een periode van vier jaar. De RvT kent een aantal commissies: een remuneratiecommissie, kwaliteitscommissie en een auditcommissie. De leden van de RvT ontvangen een bezoldiging.

De RvT is verantwoordelijk voor:

 • het benoemen, schorsen, ontslaan en vaststellen van de beloning van de leden van het college van bestuur;
 • het goedkeuren van het bestuurs- en beheersreglement;
 • het goedkeuren van de begroting, de jaarrekening, het bestuursverslag en het instellingsplan;
 • het toezien op de naleving door het college van bestuur van wettelijke en kerkordelijke verplichtingen en de omgang met de branchecode, bedoeld in artikel 2.9;
 • het toezien op de rechtmatige verwerving en op de doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van de middelen verkregen op grond van de WHW;
 • het aanwijzen van een externe accountant die verslag uitbrengt aan de raad;
 • het toezien op de vormgeving van het systeem van kwaliteitszorg overeenkomstig de WHW;
 • het jaarlijks afleggen van verantwoording over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden  in het bestuursverslag van de universiteit.

Samenstelling Raad van Toezicht
Bij de samenstelling van de RvT wordt rekening gehouden met het volgende:

 • de RvT kent ten minste drie en ten hoogste vijf leden;
 • een van de leden wordt benoemd op voordracht van de Universiteitsraad;
 • de RvT kent een evenwichtige verdeling van de zetels over mannen en vrouwen;
 • leden hebben geen directe belangen bij de universiteit, zijn niet tevens werkzaam bij een ministerie dan wel lid van de Eerste of Tweede Kamer, zijn niet tevens lid van de synode van de kerk, het bestuur van de dienstenorganisatie van de kerk of bestuurder van een andere theologische wetenschappelijke instelling;
 • leden hebben zitting op persoonlijke titel en oefenen hun functie uit zonder last of ruggenspraak.

Algemene eisen en profielen RvT

De RvT stelt aan voorzitter en leden enkele algemene eisen. Deze algemene eisen zijn:

 • instemmen met de doelstelling van de PThU zoals verwoord in de kerkorde en reglementen en deze ten volle onderschrijven;
 • beschikken over ruime bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring;
 • inzicht en gevoel hebben voor de maatschappelijke en kerkelijke ontwikkelingen waarop de   PThU met handhaving van doelstelling en profiel moet inspelen;
 • voldoende tijd ter beschikking willen en kunnen stellen voor de vervulling van de toezichtstaak;
 • borg staan voor een kritische en onafhankelijke opstelling;
 • belijdend lidmaat zijn van de Protestantse Kerk in Nederland.

Diverse profielen
De RvT dient divers van samenstelling te zijn, in ieder geval zodanig divers dat zij deugdelijk en onafhankelijk toezicht kan uitoefenen. Het is gewenst dat diverse velden van wetenschappelijke, kerkelijke en maatschappelijke activiteit vertegenwoordigd zijn. De PThU heeft hiertoe een aantal (ervarings)eisen (profielen) gedefinieerd die gezamenlijk het brede veld afdekken dat de RvT geacht wordt te bestrijken.

De volgende ervaringseisen en achtergronden worden geacht aanwezig te zijn in de RvT, verdeeld over meerdere personen:

 • Er is een Voorzitter met een brede kijk op bestuurlijk Nederland, en ervaring als voorzitter;
 • Een lid heeft een Maatschappelijk profiel, met een brede maatschappelijke achtergrond en ervaring en affiniteit met maatschappelijke ontwikkelingen die raakvlakken hebben met   geloof, spiritualiteit en zingeving;
 • Een lid brengt kennis van de breedte van de Protestantse Kerk en interesse in het zoeken en ontwikkelen van nieuwe vormen van kerk-zijn mee;
 • Een lid brengt kennis van Financiën en bedrijfsvoering mee;
 • Een van de leden is hoogleraar en brengt kennis en ervaring mee op het gebied van onderzoek en onderwijs;
 • Een van de leden is Predikant.

Gelet op het rooster van aftreden wordt nu geworven voor het profiel ‘Maatschappelijk’. Het nieuwe lid voegt iets toe aan de huidige RvT op het gebied van gender, kerkelijke en maatschappelijke achtergrond, zo mogelijk culturele diversiteit, woonplaats (regio), kennis en ervaring etc. Het lid zal deelnemen aan de auditcommissie.

Lid Raad van Toezicht, profiel Maatschappelijk

Het nieuwe lid brengt, naast de al genoemde algemene en meer specifieke eisen, het volgende mee:

 • heeft affiniteit met maatschappelijke ontwikkelingen die raakvlakken hebben met geloof, spiritualiteit en zingeving en heeft interesse in religie en zingeving in de samenleving;
 • is een ervaren toezichthouder;
 • heeft een brede maatschappelijke achtergrond en ervaring (bijvoorbeeld in de medische ethiek, culturele sector, of als religieus ondernemer);
 • heeft kennis en ervaring op het gebied van bedrijfsvoering en brengt zo mogelijk ervaring mee als eindverantwoordelijke voor een (maatschappelijke) organisatie (gezien de portefeuilleverdeling zal het lid waarschijnlijk plaatsnemen in de auditcommissie);
 • heeft kennis van presentie van theologie en kerk in het publieke domein;
 • heeft kennis van verschillende vormen van kerk zijn;
 • is bij voorkeur niet wonend in de Randstad.

Gelet op de samenstelling van de RvT gaat de sterke voorkeur uit naar een vrouwelijke kandidaat.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een bezoldigde toezichthoudende functie.

De benoeming van een lid Raad van Toezicht vindt plaats door de Generale Synode van de Protestantse Kerk in Nederland. Deze vergadert in april 2024. Gespreksrondes zullen vóór die tijd plaatsvinden en worden momenteel gepland. In deze gespreksrondes zullen de Raad van Toezicht (selecterend) en de Raad van Bestuur (adviserend) betrokken zijn.

De PThU laat zich in deze procedure bijstaan door Hoek Consultants in de persoon van dhr. Jan Visser. Bij vragen of interesse voor deze positie kan u telefonisch (0317 74 40 50) of via e-mail (janvisser@hoekconsultants.nl ) contact opnemen.