Gedragscode voor Executive Coaches

Gedragscode voor Executive Coaches

Het doel van deze gedragscode is om professionele standaarden voor executive coaches vast te stellen en te bevorderen. De schriftelijke gedragscode wordt bovendien gebruikt om individuele cliënten en cliëntorganisaties te informeren en te beschermen.

Ethische standaarden zijn uitdrukkingen van waarden als integriteit, kwaliteit, vertrouwelijkheid en verantwoordelijkheid. Coaches die deze gedragscode onderschrijven, accepteren de daaruit voortkomende verantwoordelijkheden richting cliënten en collega’s. De belangen van de cliënt staan voorop, maar in geval van een conflict tussen verantwoordelijkheden of een ethisch dilemma vertrouwt de coach op het eigen persoonlijke en professionele oordeel. De gedragscode vormt dus meer een raamwerk waarbinnen de coach haar vak beoefent dan een set instructies.

Auteurs: Ina Smith, Charlotte Sills, Erik de Haan (Ashridge Code of Conduct/ Ethical code)

1. Uitgangspunten

Deze gedragscode gaat ervan uit dat:

 1. Coach en coachee een gelijkwaardige relatie aangaan die gebruikt wordt in het belang van de coachee.
 2. De coachee uiteindelijk zelf het beste weet wat goed voor haar is en zowel in haar privé- als in haar professioneel bestaan zelf kan beslissen wat zij wél of niet wil. De coachee is daarmee ook zelf verantwoordelijk voor de keuzen die zij maakt en is in persoon aanspreekbaar op haar gedrag.
 3. De verantwoordelijkheid van de coach is om de coachee een gelegenheid te geven om meer bevredigende manieren van werken en leven te vinden, en deze te onderzoeken en te verhelderen.
 4. Gedurende de coaching de doelen, middelen en keuzen van de coachee prioriteit hebben boven die van de coach.

 

2. Ethische code

Het doel van de Ethische code is om de ethische principes te verhelderen die executive coaches respecteren in hun werk met coachees.

Verantwoordelijkheden

 • Coaches zijn verantwoordelijk voor het naleven van de uitgangspunten beschreven in deze gedragscode.
 • Coaches nemen verantwoordelijkheid voor het ondersteunen en faciliteren van de eigen ontwikkeling van de coachee binnen het netwerk van relaties van de coachee.
 • Coaches passen hun werkwijze aan aan het ontwikkelingsniveau, de competenties en de behoeften van de coachee.
 • De coach heeft inzicht in de eigen culturele identiteit en die van de coachee, en in de implicaties die de overeenkomsten en verschillen in deze identiteiten kunnen hebben voor de coaching.
 • Coaches maken de bevrediging van eigen emotionele en andere behoeften niet afhankelijk van de relatie met een coachee.
 • Gedurende de coaching zal de coach zich niet inlaten met niet-coachende relaties met de coachee, zoals vriendschap-, zakelijke of seksuele relaties. Coaches zijn er verantwoordelijk voor dat zij de grenzen tussen de werkrelatie en andere mogelijke relaties stellen en bewaken, en voor het zo expliciet mogelijk maken van deze grenzen voor de coachee.
 • Coaches werken mee aan de behandeling van een klachtenprocedure als die tegen hen wordt ingesteld en zorgen ervoor dat in redelijkheid voorzien is in beroepsaansprakelijkheid.

 

Competenties

 • Een coach onderkent de macht die inherent is aan haar positie: zij beseft dat zij zowel bewust als onbewust grote invloed uit kan oefenen op de coachee en mogelijk ook op derden.
 • Coaches hebben een vooropleiding als coach en blijven regelmatig in opleiding gedurende hun loopbaan.
 • Coaches zoeken actief naar het verhogen van hun eigen professionaliteit en zelfinzicht. Zij onderwerpen hun eigen coachingwerk aan regelmatige supervisie door competente supervisoren, en zijn in staat verantwoording af te leggen naar individuele cliënten, cliëntorganisaties en collega’s.
 • Coaches kennen zowel de beperkingen van coaching als de grenzen van hun persoonlijke competenties en zorgen ervoor dat zij geen van beide overschrijden. Zij verwijzen, indien nodig, door en onderhouden hiertoe een professioneel netwerk.
 • Coaches houden de grenzen van hun competentie nauwkeurig in de gaten.
 • Coaches dragen samen met hun werkgevers en de organisaties waarvoor zij werken, verantwoordelijkheid om hun eigen effectiviteit, weerstand en vaardigheid op peil te houden. Zij dienen in staat te zijn om situaties waarin hun persoonlijke reserves uitgeput raken, te herkennen en actie te ondernemen, zoals waar nodig zich tijdelijk of permanent terug te trekken als coach.
 1. Praktijkcode

 

Het doel van de Praktijkcode is om meer specifieke informatie en richtlijnen te geven voor de implementatie van de principes in de Ethische code.

Organisatie van het werk

 • Coaches dienen hun cliënten zorgvuldig en correct te informeren over hun training en kwalificaties, en over de methodes die ze gebruiken.
 • Coaches dienen hun cliënten inzicht te geven in de verwachte aantallen, duur en honorering van sessies, en omgekeerd de verwachtingen van hun cliënten te onderzoeken van wat coaching voor hen met zich meebrengt.
 • Coaches dienen hun cliënten vooraf om goedkeuring te vragen voordat ze met anderen overleg voeren over de coaching.
 • Coaches dienen ervan af te zien om welke informatie dan ook die zij gedurende de coaching hebben verkregen, te gebruiken voor hun eigen voordeel, behalve in de context van hun eigen ontwikkeling als coaches.
 • Als er sprake is van een derde partij in het coachingcontract, zoals een manager of HR-functionaris, dan dienen coaches zich ervan te vergewissen dat alle partijen vooraf dezelfde informatie hebben over de doelstellingen, opzet en methodes van coaching. De coaching kan dan alleen plaatsvinden wanneer zij het gedrieën eens zijn over deze aspecten. Mocht er later verandering in optreden, dan zorgt de coach ervoor dat er een formele revisie van dit triangulaire contract plaatsvindt.
 • Coaches die een conflict signaleren tussen hun verplichtingen richting hun cliënt en hun verplichtingen richting de opdrachtgevende cliëntorganisatie, maken hun loyaliteiten en verantwoordelijkheden expliciet richting deze betrokkenen.
 • In situaties waar coaches een verschil van mening hebben met hun cliënt of andere betrokkenen, houden zij het gesprek daarover gaande in alle redelijkheid.
 • Coaches spannen zich in om het contract te beëindigen wanneer cliënten hebben bereikt wat ze wilden of wanneer het duidelijk is dat de coaching hen niet langer helpt.

 

Vertrouwelijkheid

 • Coaches beschouwen alle informatie met betrekking tot hun cliënt als vertrouwelijk, of ze die informatie nu direct, indirect of vanuit een andere bron verkregen hebben. Zij beschermen hun cliënten tegen het gebruik van persoonlijke informatie en tegen publicatie, tenzij dit geautoriseerd is door de cliënt dan wel door tussenkomst van de wet.
 • Informatie vertrouwelijk behandelen betekent deze niet meedelen aan een andere persoon noch te communiceren via een medium, tenzij dit gebeurt aan degenen aan wie coaches verantwoording dienen af te leggen over hun coachingpraktijk dan wel aan diegenen waar coaches op rekenen voor professionele steun en supervisie.
 • Als coaches van oordeel zijn dat een cliënt anderen schade zou kunnen doen, dan informeren zij de cliënt dat zij gerechtigd zijn om in dit geval de vertrouwelijkheid te verbreken en actie te ondernemen om individuen of autoriteiten ervan in kennis te stellen.

 

Advertenties / Publieke uitingen

 • Coaches verkrijgen de instemming van hun cliënt voordat zij de naam van de cliënt, organisatie of andere informatie die de cliënt herkenbaar kan maken als hun referentie, gebruiken.
 • Coaches vermelden hun relatie tot een beroepsorganisatie niet op een manier die valselijk impliceert dat zij behartigd, gevalideerd of geaccrediteerd worden door die organisatie.

 

Coaches doen geen valse, overdreven of ongefundeerde uitspraken over wat coaching kan bereiken.